Moduly

Obec a obyvateľ

Základný vyhľadávací modul, ktorého funkcionalita je prispôsobená pre lokalizáciu základných priestorových prvkov obce a pre zobrazenie agendových údajov k týmto prvkom.

Modul lokalizuje a interpretuje údaje ku:

  • obyvateľom
  • adresám
  • uliciam
  • lokalitám

Súčasťou modulu sú tiež všetky relevantné mapové vrstvy.

Stavebný úrad

Modul pracuje s údajmi týkajúcimi sa rozličných typov rozhodnutí, ktoré vydáva Stavebný úrad.

Funkcionalita modulu zabezpečuje vyhľadanie rozhodnutia vydaného k danej parcele alebo naopak, poskytne všetky rozhodnutia týkajúce sa vybranej parcely.
Po výbere predmetného rozhodnutia poskytne jeho textové znenie formou naskenovaného dokumentu.

Súčasťou modulu je katastrálna mapa prepojená so súborom popisných informácii katastra nehnuteľností. Poskytuje prehľad o vlastníckych vzťahoch obyvateľov a subjektov k nehnuteľnostiam v katastri obce.

Dane a poplatky

Modul poskytuje agendové údaje o vyrúbených poplatkoch a daniach, ktoré sú evidované v agendovom systéme obce.

Poskytuje prehľad o zaplatení poplatkov za psy a komunálny odpad, a tiež prehľad o zaplatených daniach za nehnuteľnosti.

Mobiliár obce

Na podklade katastrálnej a tematickej mapy poskytuje tento modul prehľadnú lokalizáciu prvkov mobiliáru obce ako sú lavičky, odpadové koše, prístrešky, kvetináče a pod.

K jednotlivým prvkom môžu byť v agende evidované rozličné údaje o životnosti, dátume nadobudnutia, servisných kontrolách a podobne.

Zeleň

Modul poskytuje priestorové aj agendové údaje ku problematike týkajúcej sa starostlivosti o zeleň v obci.

Na podklade katastrálnej mapy sú označené výmery a druh výsadby, ktoré prehľadným spôsobom zobrazujú celkové plochy jednotlivých prvkov (trávniky, záhony, letničky, trvalky, solitérne kry, živé ploty, stromy).

Modul umožňuje evidenciu údajov k jednotlivým plochám a prvkom (intenzita kosenia trávnikov, sumáre trávnatých plôch, priemer koruny stromu, obvod kmeňa, sadovnícka hodnota a pod.)

Zaujal vás smartmap?

Kontaktujte nás